Obniżka opłat komorniczych

05.10.2017

Nowelizacja ustawy o komornikach uchwalona 12-15 wrzesnia na 47 posiedzeniu sejmu:

Wszęscie egzekucji świadczeń niepieniężnych nie będzie uzaleznione od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty stałej, ale tylko opłaty tymczasowej w wysokości równej 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszone zostaną też ostateczne opłaty stałe pobierane w sprawach egzekucji, świadczeń niepieniężnych, np. opłaty za egzekucję odebrania rzeczy zostana zmniejszone do 20% przeciętnego wynagrodzenia- obecnie to jest 50%. Do 20% zostaną też zmniejszone opłaty za egzekucję eksmisyjną polegającą na wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości i usunięciu z niej ruchomości ( obecnie 40%), a do 15% w pozostałych sprawach, w których zachodzi konieczność wprowadzenia wierzyciela w posiadanie ( obecnie 25%).

Nowelizacja wjedzie w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.