Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy, która weszła w życie 22.02.2016, wszystkie umowy o pracę (niezależnie od tego czy były na czas określony czy nie określony) obowiązuje okres wypowiedzenia w razie ich wypowiedzenia przez którąś ze stron.  Oczywiście nie dotyczy to umów rozwiązywanych  przez porozumienie stron oraz kończących się wraz z upływem czasem, na który były zawarte.

Okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc albo jego wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Bieg wypowiedzenia  zaczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po misiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

Przykład:

Pracownikowi przysługuje wypowiedzenie w wysokości 1 miesiąca.

17.11.2016 otrzymuje owo wypowiedzenie. Bieg wypowiedzenie w tym przypadku zaczyna się 01.12.2016, a kończy 31.12.2016