Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) polega na wywozie towarów z terytorium kraju (np. Polski) w wyniku dokonania sprzedaży, na terytorium innego państwa członkowskiego.

     Po spełnieniu szeregu warunków, sprzedający może zastosować stawkę VAT 0%. Warunki te dotyczą zarówno sprzedawcy jak i nabywcy.

Zarówno sprzedawca jak i nabywca musza posiadac aktualne numery NIP UE - można to sprawdzić na http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

WDT ma też miejsce gdy nabywca jest:

  • osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju
  • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niebędącym VAT-owcem i niewymienionym w punkcie 1, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
  • podmiotem innym niż VAT-owiec czy osoba z punktu 1, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

 

      Aby sprzedawca mógł przyt WDt zastosować stawkę VAT 0%  musi przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiadać dokumenty potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy w innym kraju członkowskim.

 

      Dokumentami świadczącymi o WDT mogą być:

1. Jeżeli przewóz towarów zlecany jest przewoźnikowi:

      - dokumenty przewozowe

      - kopia faktury

      - specyfikacja poszczególnych sztuk załadunku

 

2. Jeżeli wywozimy towary własnym środkiem transportu:

      - kopia faktury

      - specyfikacja poszczególnych sztuk załadunku

      - dane podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy

      - adres, pod który przewożone sa towary jeśli adres jest inny niż siedziba nabywcy

      - potwierdzenie odbioru towaru w miejscu przeznaczenia

      - rodzaj i numer środka transportu, którym dokonano wywozu

 

W przypadku wywozu przez nabywcę nowego środka transportu bez użycia innego środka transportu:

      - kopia faktury

      - specyfikacja poszczególnych sztuk załadunku

      - dane nabywcy i dostawcy

      - data oraz podpisy nabywcy i dostawcy

      - dane pozwalające zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu

      - oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy