Rodzaj umowy     Definicja      
                 
Umowa o dzieło   Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
      do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do  
      zapłąty wynagrodzenia art.. 627 Kodeksu cywilnego  
                 
Umowa zlecenie   Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się
      do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego
      zlecenie art.. 734 § 1 k.c.      
                 
Umowa                
oświadczenie   Do umów o świadczeniu usług, które nie są regulowane innymi
usługi     przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu
      (art.. 750 k.c.). Dotyczą świadczenia usług faktycznych
                 
                 
  Różnice pomiędzy umowami        
                 
Elementy umowy   Umowa o dzieło   Umowa zlecenia  
                 
Przedmiot umowy,   Konkretny, zindywidualizowany Staranne działanie, rezultat nie
czyli co ma powstać   rezultat np.. Wykonanie pro- musi ale może być z góry okre-
na podstawie umowy   jektu graficznego do kampanii ślony np.. Obsługa płatnika
albo czego mają do-   reklamowej   w zakresie dokumentów
tyczyć czynności         ubezpieczeniowych przekazy-
wykonywane przez         wanych do ZUS  
świadczącego              
usługę                
                 
Charakter umowy   Jednorazowy np.. Wykonanie Powtarzalny/ciągły, np.. 2 letnia
      rzeźby     umowa na prowadzenie spraw
            spółki jawnej przez menedżera
                 
Odpowiedzialność Odpowiedzialność za rezultat, efekt (wynik Odpowiedzialność za należyte
    końcowy) dzieła np.. Wykonanie autorskie- i staranne wykonanie umowy, a
    go programu komputerowego oraz udzie- nie wynik końcowy np.. Obsługa
    lenie 2-letniej gwarancji wraz z usługą parkingu strzeżonego
    serwisową          
                 
Wynagrodzenie Zależy od wykonanego dzieła. Zawsze mu- Zależy od wykonywanych czyn-
    si wystąpić. Zazwyczaj wypłacane jest ności. Umowa może być nieod-
    z dołu. Przyjmujący zamówienie może żą- płatna    
    dać zwrotu nakładów          
                 
Kto może wykonywać Nie musi być osobiście wykonywana przez Umowa może być wykonana
umowę   przyjmującego zamówienie, chyba, że co przez zleceniobiorcę albo osobę
    innego zapisano w umowie   trzecią, jeśli przewiduje to umo-
            wa.