Zmiany w opłacaniu składek na FGŚP od września

22.09.2017

5 września weszły w życie przepisy zmieniające pojęcie pracownika, za którego pracodawca powinien opłacać składki na FGŚP. Do tej pory za pracowników nie były uznawane osoby, które  były małżonkiem pracodawcy, jego dziećmi, dziećmi drugiego małżonka lub dziećmi przysposobionymi, rodzicami, macochą lub ojczymem, osobą przysposabiającą, rodzeństwem, wnukami, dziadkami, zięciami, synowymi, bratowymi, szwagierkami lub szwagrami, pomimo pozostawania z pracodawcą w stosunku pracy, zatrudnienia na podstawię umowy o pracę nakładczą lub wykonywania pracy na zlecenie i z tego tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Od 5 września takie wyłącznie już nie obowiązuje.  W przypadku zatrudnienia członk.ów rodziny, przedsiębiorca- osoba fizyczna- jest zobowiązany naliczać i opłacać składkę na FGŚP, począwszy od składek rozliczanych za wrzesień 2017.

 

Czy składka za wrzesień powinna być naliczona za cały miesiąc, czy też proporcjonalnie tylko za 26 dni?  Na moje zapytanie- na dzien dzisjeszy ZUS nie potrafił udzielić odpowiedzi.