KAS- obowiązki kontrolowanych

04.04.2017

Wgląd w dokumenty

Kontrolowany ma obowiązek umożliwić wgląd w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli celno-skarbowej, w tym dokumenty księgowe i finansowe- nawet jeśli mają charakter poufny.

 

Pomoc techniczna

Kontrolowany ma obowiązek udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty mają formę elektroniczną

 

Tłumaczenie dokumentów

Kontrolowany ma obowiązek przedstawić na żądanie urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli

 

Dostęp

Kontrolowany ma obowiązek udostępniać towary, urządzenia oraz środki transportu i zapewnić dostęp do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli celno-skarbowej

 

Wydanie towarów

Kontrolowany ma obowiązek wydawać za pokwitowaniem towary lub dokumenty na czas trwania kontroli

 

Spis z natury

Kontrolowany maobowiązek przeprowadzać na żądanie spis z natury

 

Badania i próbki

Kontrolowany ma obowiązek umozliwić zbadanie towarów, surowców, półproduktów itp

 

Środki łączności

Kontrolowany ma obowiązek udostępniać w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia techniczne

 

Sporządzanie kopii

Kontrolowany ma obowiązek umożliwić sporządzanie kopii, szkiców, filmowanie, fotografowasnie oraz nagrywanie dźwiękowe

 

Warunki kontroli

Kontrolowany ma obowiązek zapewnić warunki do wykonywania czynności kontrolnych, w tym w miarę możliwości- samodzielne pomieszczenie

 

Wyjaśnienia

Kontrolowany ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno- skarbowej