Czym jest nowa kontrola celno-skarbowa

03.04.2017

Z poczatkiem marca 2017 zaczęła działać Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Poszczególne organy zostały wyposażone w uprawnienia o charakyerze kontrolnym oraz operacyjno-rozpoznawczym. Ma to na celu zwalczanie szareh strefy gospodarczej oraz sluteczne ściganie najpoważniejszych przestępstw o charakterze finansowym. W ramach realizacji tego zadania KAS wykonuje min. konrtolę celno-skarbową.

Uregulowana w ustawie o KAS procedura kontroli celno-skarbowej jest tzw. procedurą twardą.  Oznacza to, że ma ona zastosowanie w [przypadku czynów zabronionych o wysokim ciężarze gatunkowym ( np. zorganizowane grupy przestępcze). Natomiast w pozostałych przypadkach kontrola będzie prowadzona jak dotychczas- na posdstawie przepisów Ordynacji Podatkowej.

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia  udzielonego kontrolującemu. Datą wszczęcia kontroli będzie dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona na podstawie legitymacji służbowej. Kontrolujący ma wtedy obowiązek dostarczenia upoważnienia w późniejszym terminie.

Kontrolowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia skorygować deklarację w zakresie objętym kontrolą.

Kontrolujący mają status funkcjonariuszy i zostali wyposażenia w kompetencje, wśród których jest min. uprawnienie do przeszukiwania osób, przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków transportu, konwoju i strzeżenia towarów, kontroli przesyłek pocztowych, zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, przeprowadzamoa kontroli używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu lub innego środka przewozowego.