Podzielona płatność (split payment)

18.01.2018

Od początku lipca tego roku wejdą w życie przepisy przewidujące możliwość dokonania zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury przez nabywcę będącego podatnikiem VAT na dwa konta. Jedno, zwane rachunkiem VAT, będzie przeznaczone dla kwot podatku należnego VAT, a drugie zwykłe konto związane z prowadzoną działalnościa gospodarczą dla kwoty netto. Na rachunek VAT urząd skarbowy będzie dokonywał zwrotów VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT.

Podatnik nie będzie mógł swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, gdyż jeśli będzie chciał je przelać na inne konto prowadzone przez bank lub spółdzielcza kasę oszczędnościowo-kredytowa, to będzie musiał uzyskać na to zgodę naczelnika rzędu skarbowego. Zgoda będzie wyrażana w formie postanowienia, w którym określona będzie wysokość środków, jakie mogą zostać przelane na inne konto. W razie udzielenia rabatu lub zaistnienia innego zdarzenia powodującego obniżenie podstawy opodatkowania, podatnik będzie mógł zwracać część VAT należnego z rachunku VAT. Nie będzie potrzebna na to zgoda maczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik, który używać będzie rachunku VAT, nie będzie ponosił odpowiedzialności za dodatkowe zobowiązania podatkowe, ale tylko do wysokości zapłaconego VAT wynikającego z faktur oraz gdy nie wiedział o tym, że zapłącone faktury były fakturami pustymi.

Podatnik będzie premiowany za wcześniejszą zapłatę zobowiązania podatkowego. Jeżeli podatnik zapłąci podatek przed terminem, będzie mógł pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe.