Szef Kas może blokowac rachunki bankowe

12.01.2018

Od maja 2018 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zarządzić blokadę rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego w SKOK na 72 godziny w przypadku wystąpienia podejrzenia, że rachunki te są związane z wyłudzeniami skarbowymi. Aby zablokować rachunek na 3 dni wystarczy tylko podejrzenie Szefa KAS. Możliwe będzie przedłużenie blokady na 3 miesiące w przypadku uzasadnionego przekonania, że zagrożone wyłudzeniem jest zobowiązanie podatkowe przekraczające 10 000 euro.

 

Stały monitoringiem moga być więc objęte rachunki:

- osób fizycznych będących przedsi.ębiorcami

- osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek (niebędących przedsiębiorcami) np. rolników

- osób prawnych

- jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

 

Przyjmuje się, że monitorowanie ( i blokowanie) rachunków ma obejmować wyłącznie rachunki przedsiębiorców. Katalog przedsiębiorców został jednak określony bardzo szeroko i obejmuje on nie tylko przedsiębiorców. Wyłącznie rachunki osób fizycznych nieprowadzących działalności (prywatne) nie będą objęte tym systememm choć rachunki wspólne z podmiotami kwalifikowanymi będą mogły być blokowane.